Privacy policy

Privacy policy

โดยการใช้งาน Softwareและ/หรืองานบริการและ/หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากทางเรา ทาง EPT ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลและ/หรืองานบริการและ/หรือสิ่งอื่นใด งานบริการและตัวอย่างต่าง ๆ ถูก Optimize ให้ง่ายต่อการศึกษาและเรียนรู้ ทาง EPT ได้ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลและ/หรืองานบริการและ/หรือสิ่งอื่นใด อยู่เรื่อย ๆ เพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาด แต่เราไม่สามารถรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ได้ 100% การใช้งานข้อมูลและ/หรืองานบริการและ/หรือสิ่งอื่นใดดังกล่าว ผู้เรียนต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ทาง EPT ไม่รับผิดชอบความเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งทางกายหรือทางจิตใจของผู้รับบริการ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของผู้รับบริการ โดยการใช้บริการจากเรา ทาง EPT ถือว่า ผู้เรียนได้อ่านข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วนและเข้าใจและยอมรับข้อตกลงทั้งหมดอย่างดีแล้ว

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เราจะเก็บเป็นความลับ แต่ข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ส่งให้กับทาง EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR (EPT) ทั้งทางอีเมล หรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นใด เช่น Data Set สำหรับทดสอบโปรแกรม Source code ต่าง ๆ หรือรูปถ่ายทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สื่อ VDO หรือข้อมูลสำหรับงานวิจัย ทางเราถือว่าเป็นข้อมูลเพื่อการศึกษา และข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นสิทธิ์ของ EPT ทาง EPT มีสิทธิ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำ ส่งต่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่งทราบ รวมถึงนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในเชิงพาณิชย์ด้วย ทั้งนี้ทางเราจะปกปิดที่มาของข้อมูลเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เรียน

เราขอสัญญาว่าเราจะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในคอร์สนั้น ๆ