YOU DON'T HAVE PERMISSION! [or Session Timeout ERROR CODE 07]
สาเหตุที่ไม่สามารถดูวีดีโอได้อาจมีสาเหตุมาจากผู้เรียนยังไม่ได้ทำการ Login เพื่อเข้าระบบ หรือ Login ทิ้งไว้นานเกินไป ในกรณีนี้ให้กดปุ่ม Logout แล้ว Login ใหม่อีกครั้ง
ถ้า Login แล้วยังเห็นข้อความนี้อยู่อาจมีสาเหตุมาจากยังส่งการบ้านในโปรแกรมตรวจการบ้านไม่ครบ กรุณาส่งการบ้านก่อนนะครับ
IF YOU THINK YOU HAVE PLEASE LOGOUT AND LOGIN AGAIN.